Auslandssemester an der Business School der Hochschule Pforzheim
Auslandssemester an der Business School der Hochschule Pforzheim

Ihr Weg ins Auslandssemester - Kontakt

Susanne Glas

Study Abroad Advisor
(Outgoing)

T +49 7231 28 6092

Email: businessout(at)hs-pforzheim(dot)de

Büro: W2.3.19